Temeljem članka 13. Zakona o udrugama ( N.N.  74/14), članka 14. Zakona o športu ( N.N. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13 ) i članka 17. Zakona o slatkovodnom ribarstvu ( N.N. 106/01.,07/03., 174/04., 10/05., 14/04), Skupština ŽŠRSB, na sjednici održanoj 27.04.2018. godine  donosi:

STATUT

ŽUPANIJSKOG ŠPORTSKO RIBOLOVNOG SAVEZA

I- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Županijski športsko ribolovni savez Bjelovar je oblik dobrovoljnog udruživanja više nositelja ribolovnog prava na području Bjelovarsko bilogorske županije, radi zaštite i promicanja zajedničkih ekoloških, znanstvenih, gospodarskih, športskih, zdravstvenih, strukovnih, turističkih i drugih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti.

Članak 2.

Naziv organizacije: ŽUPANIJSKI ŠPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ BJELOVAR
Skraćeni naziv: ŽŠRSB
Pečat ŽŠRSB je okruglog oblika, promjera 3,3 cm. Uz unutrašnji rub pečata je ime udruge, a u njegovoj sredini je riba koja je obavijena zemljopisnim granicama Bjelovarsko bilogorske županije.


Članak 3.

ŽŠRSB je neprofitna udruga te je upisan u registar udruga i u registar športskih djelatnosti koji vodi nadležno tijelo državne uprave. Sjedište ŽŠRSB je u Bjelovaru, Zvijerci 66.
ŽŠRSB djeluje na području Bjelovarsko bilogorske županije.
Udrugu zastupa predsjednik, a ako nije u mogućnosti, jedan od dopredsjednika saveza. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje saveza.

Članak 4.

ŽŠRSB ima svoju zastavu i amblem. Dimenzije zastave su 100 x 90 cm, plave je podloge sa znakom kakav je na pečatu, a znak se nalazi u sredini zastave.
Amblem je veličine 10 x 10 cm, a u sredini je znak kao i na pečatu.

Članak 5.

ŽŠRSB je član Hrvatskog športsko ribolovnog saveza, član športske zajednice Bjelovarsko bilogorske županije, a može biti član znanstvenih, turističkih i drugih organizacija koje se bave djelatnostima od interesa za športski ribolov, zaštitu voda, okoliša i ribolovnog turizma.

II-JAVNOST RADA

Članak 6.

Rad ŽŠRSB je javan. Javnost rada se osigurava i ostvaruje pravodobnim obavješćivanjem svojih članica, nadležnih tijela državne uprave, organizacija i javnosti.

Članak 7.

Obavještavanje o radu ŽŠRSB može se provesti na slijedeće načine:

III – CILJEVI I DJELATNOSTI  ŽŠRSB

Članak 8.

Cilj saveza je zauzima­nje za ekološka, strukovna, športska, zdravstvena, znanstvena,
gospodarska ili druga uvjere­nja, napredak športskog ribolova sa ciljem pružanja pomoći
članicama saveza-ovlaštenicima ribolovnog prava.

Članak 9.

- sudjelovanje na sajmovima koji promoviraju razvoj ribolovnog turizma na području Bjelovarsko bilogorske županije
- obrazovanje članstva u udrugama, a osobito mladeži iz gospodarenja ribolovnim vodama te športa i športske etike kroz škole ribolova
- sudjelovanje na športskim natjecanjima, športsko ribolovna rekreacija, športska obuka i upravljanje športsko ribolovnim objektima
- sudjelovanje u radu HŠRS-a
- suradnja s ostalim ribolovnim organizacijama u Hrvatskoj
- praćenje i provođenje Zakona i drugih zakonskih propisa kojima se reguliraju pitanja slatkovodnog ribarstva i športskog natjecateljskog ribolova, očuvanje okoliša, čuvanje voda
- dodjela priznanja osobama i organizacijama za zasluge u športskom ribolovu ili dugogodišnjem radu
- organizacija natjecanja (sletovi kadeta, županijske lige u lovu ribe udicom na plovak i šaranskom ribolovu, natjecanja zone) i organizacija drugih natjecateljskih disciplina
- suradnja sa inozemnim ribolovnim udrugama
- po potrebi organizirati seminare, tečajeve i polaganje ispita za ribiče i ribočuvare
- uskladiti aktivnosti svojih članica, uskladiti i provesti natjecanja, urediti sustav natjecanja i pitanja koja se odnose na registraciju športaša i njihov status, utvrditi stegovnu odgovornost športaša, promicati stručni rad u športu i skrbiti o kategoriziranim športašima.

Članak 10.

Ostvarujući svoju djelatnost ŽŠRSB posebno:
- sudjeluje u izradi prijedloga Zakona o slatkovodnom ribarstvu, kroz HŠRS  sudjeluje u donošenju prijedloga i drugih propisa vezano za čuvanje voda i ribljeg fonda
- ima suradnju sa županijskom turističkom zajednicom i drugim organizacijama i ustanovama koje su nadležne za zaštitu prirode i zaštitu voda, ribljeg fonda
- vodi brigu o vrhunskim športašima koji sudjeluju kao članovi reprezentacije Hrvatske, skrbi o udrugama koje sudjeluju ispred ŽŠRSB na međunarodnim svjetskim, europskim ili državnim prvenstvima.

IV-ČLANSTVO U ŽŠRSB

Članak 11.

Članom ŽŠRSB, po Zakonu o slatkovodnom ribarstvu postaje svaki ovlaštenik ribolovnog prava koji djeluje na području Bjelovarsko bilogorske županije.
Svaki ovlaštenik koji je član ŽŠRSB,  obvezan je uplatiti doprinos od svojeg članstva sukladno odluci Skupštine HŠRS-a.
Članstvo u ŽŠRSB se dokazuje članskom ili nekom drugom kartom HŠRS-a, koja je propisana Zakonom te uplatom članarine odlukom HŠRS-a i skupštine ŽŠRS Bjelovar.
Članice ŽŠRSB moraju djelovati sukladno Zakonima RH i Statuta ŽŠRSB.

Članak 12.

Članstvo u ŽŠRSB prestaje ako nositelj ribolovnog prava odlukom ministra izgubi status nositelja ribolovnog prava, odnosno ako nositelj ribolovnog prava prestaje sa svojim radom iz drugih razloga (samostalnim istupanjem).

V- TIJELA ŽŠRSB

Članak 13.

Tijela ŽŠRSB-a su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Stručne komisije.

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo ŽŠRSB. Skupštinu čine delegati ovlaštenika ribolovnog prava tako da na svakih 100 započetih članova (prema plaćenim godišnjim ribolovnim dozvolama ministarstvu), imenuje jednog delegata.
Mandat članova Skupštine traje 4 (četiri) godine, a broj delegata se ne mijenja, nego vrijedi sve 4 godine sa brojem delegata po Izbornoj Skupštini.

Članak 15.

Skupština Saveza može biti:

Članak 16.

Odluku o sazivanju Skupštine donosi predsjednik najmanje 10 dana prije njenog održavanja.
Skupština se može sazvati i na zahtjev dopredsjednika ako predsjednik nije u mogućnosti, na zahtjev Nadzornog odbora ili na zahtjev tri ili više članica ŽŠRSB.
Redovna Skupština se održava jednom godišnje.

Članak 17.

Radom Skupštine predsjeda predsjednik ŽŠRSB.
Skupština može započeti s radom i valjano donositi odluke ako je nazočno 50% delegata koji predstavljaju ovlaštenike ribolovnog prava u ŽŠRSB.
U slučaju da zakazanoj sjednici nije nazočno 50% predstavnika imenovanih u Skupštinu, nakon 30 minuta čekanja Skupština može početi sa radom ako joj je nazočno više od 35% od ukupnog broja imenovanih delegata.
Odluke su valjane kad su donesene natpolovičnom  većinom prisutnih na sjednici, a glasovanje je javno.
Izmjene i dopune Statuta punovažne su ako je za njih glasalo 2/3 od ukupnog broja predstavnika u  Skupštini Zajednice.

Članak 18.

Nadležnost Skupštine:
-donosi Statut, njegove izmjene i dopune
-donosi Poslovnik o radu Skupštine
-donosi druge akte i odluke za rad ŽŠRSB
-bira predsjednika, 3 dopredsjednika i tajnika
-bira Natjecateljsku komisiju, Sudačku komisiju, Nadzorni odbor
-bira zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
-potvrđuje vodstvo šaranaške lige
-donosi plan rada i financijski plan
-potvrđuje odluku HŠRS-a o visini doprinosa po članu ŽŠRSB

Članak 19.

Upravni odbor je izvršno tijelo ŽŠRSB čije članove imenuje Skupština na mandat od 4 (četiri) godine iz redova nositelja ribolovnog prava. Upravni odbor se bira po ključu: do 200 članova- ima 1 člana Upravnog odbora, preko 200 članova-ima 2 člana Upravnog odbora,  preko 400 članova- ima 3 člana Upravnog odbora.

Članak 20.

Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik, a u njegovoj odsutnosti jedan od dopredsjednika. Sjednice Upravnog odbora sazivaju se po potrebi.

Članak 21.

Predsjednika ŽŠRSB  bira i razrješuje Skupština iz redova članova Skupštine. Bira se na mandat od 4 (četiri) godine i može biti ponovo biran. Bira po kružnom redoslijedu, a ovlaštenik koji je na redu za funkciju predsjednika, ako nema svog kandidata, može predložiti kandidata za predsjednika iz sastava bilo kojeg ovlaštenika.
Predsjednik ŽŠRSB je ujedno i predsjednik Skupštine i Upravnog odbora  te njima odgovara za rad.
Predsjednik saziva sastanke Upravnog odbora, predsjeda im, potpisuje usvojene odluke i akte, brine o provedbi odluka Skupštine,  rukovodi radom ŽŠRSB između dvije Skupštine,
obavlja i  druge poslove i zadaće utvrđene ovim Statutom, drugim aktima ili odlukama u interesu ŽŠRSB-a i razvoja športskog ribolova, zastupa i predstavlja ŽŠRSB.

Članak 22.

Dopredsjednike ŽŠRSB-a imenuje i razrješuje Skupština. Bira se na  mandat od 4 (četiri) godine. U slučaju potrebe zastupaju i predstavljaju ŽŠRSB.
Za svoj rad odgovorni su Upravnom odboru i  Skupštini. Biraju se tri dopredsjednika i to od nositelja ribolovnog prava koji u tom mandatu nemaju predsjednika i tajnika.

Članak 23.

Tajnika ŽŠRSB imenuje i razrješava Skupština. Bira se na mandat od 4 (četiri) godine i može biti ponovo biran.
Za svoj rad odgovoran je Skupštini i Upravnom odboru. Bira po kružnom redoslijedu, a ovlaštenik koji je na redu za funkciju tajnika, ako nema svog kandidata, može predložiti kandidata za tajnika iz sastava bilo kojeg ovlaštenika ribolovnog prava. Tajnik provodi naloge predsjednika, vodi brigu o pripremi sjednica Skupštine, Upravnog odbora, vodi administrativne poslove, obavlja i druge poslove u skladu s dobivenim ovlastima.

Članak 24.

Nadzorni odbor bira Skupština na mandat od 4 godine s pravom ponovnog izbora. Imenuje se predsjednik i dva člana.
Član Nadzornog odbora ne može biti član niti jednog drugog tijela ŽŠRSB. Nadzorni odbor nadležan je za nadzor materijalno-financijskog poslovanja ŽŠRSB. Nadzorni odbor se sastaje po potrebi, a odgovoran je Skupštini.

Članak 25.
Natjecateljsku komisiju čini predsjednik i dva člana. Bira se na mandat od 4 (četiri) godine.
Natjecateljska komisija predlaže sustav natjecanja, prati njegovo ostvarenje i glavni je nositelj organizacije svih natjecanja na razini ŽŠRSB.

Članak 26.

Sudačku komisiju čini predsjednik i dva člana. Bira se na mandat od 4 (četiri) godine.
Sudačka komisija radi po Pravilniku HŠRS-a za lov ribe udicom na plovak, radi po Pravilniku ŽRL za lov šarana, imenuje suce za pojedina natjecanja.

Članak 27.

ŽŠRSB je obvezan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga.

VI – IMOVINA SAVEZA

Članak 28.

Savez je obvezan voditi poslovne knjige i sastavljati izvješća prema propisima kojima se određuje način vođenja računovodstva neprofitnih udruga. O pokretnoj i nepokretnoj imovini vodi se evidencija sukladno zakonskim aktima.

Članak 29.

Imovinu saveza čine:

VII - IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA ŽŠRSB

Članak 30.

Likvidatora bira Skupština Saveza na prijedlog Upravnog odbora, a to je predsjednik Saveza.
Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije
i brisanje Saveza iz registra udruga.
Likvidator je obvezan ispunjavati sve zakonske obveze i rokove koji su propisani Zakonom u
slučaju prestanka djelovanja Saveza.

VIII- PRESTANAK RADA ŽŠRSB

Članak 31.

ŽŠRSB prestaje s radom:
-odlukom Skupštine,
-ako ŽŠRSB ne održi Skupštinu dvije godine
-ako je ŽŠRSB djelovanje pravomoćno zabranjeno
-u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom

ŽŠRSB prestaje s radom (brisanjem iz sudskog registra udruga u skladu sa Zakonom o udrugama i brisanjem iz registra športskih djelatnosti koje vodi nadležno tijelo državne uprave).

Članak 32.

Ukoliko članice ŽŠRSB imaju međusobne sporove, za nalaženje rješenja dogovorom, nadležan je Upravni odbor, a za slučajeve koji se ne mogu drugačije riješiti, nadležan je Sud u Bjelovaru.

Članak 33.

Ukoliko u roku od jedne godine ne bude osnovan novi ŽŠRSB, imovina se dijeli nositeljima ribolovnog prava, prema broju registriranih članova u godini prije donošenja odluke o ukidanju ŽŠRSB.

IX – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Statut Saveza, njegove izmjene i dopune usvaja Skupština dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

Članak 35.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.

 

PREDSJEDNIK ŽŠRSB                         
                                                                                                       Vladimir Sever
U Bjelovaru, 27. travnja 2018. godine.                       _______________________